Amundi

Beleid inzake stemrecht

De uitoefening van de stemrechten en de dialoog met de aandeelhouders zijn sleutelelementen in onze verantwoordelijkheid als vertrouwenspersoon en in onze rol van verantwoordelijk belegger.

Sinds 1996 voert Amundi zijn eigen beleid inzake stemrecht. Dit beleid wordt jaarlijks geactualiseerd om gelijke tred te houden met de beste praktijken inzake deugdelijk bestuur van ondernemingen. Vanaf 2003 ging Amundi van start met een beleid inzake maatschappelijk en ecologische verantwoordelijkheid. Amundi besliste om de stremrechten uit te oefenen voor de overgrote meerderheid van de fondsen naar Frans en Luxemburgs recht om zo zijn verantwoordelijkheid als aandeelhouder op te nemen.

In een vroeg stadium van zijn beleid als verantwoordelijke aandeelhouder ging Amundi van start met een aandeelhoudersdialoog rond een systeem van alerts in geval van negatieve stemintentie bij de ondernemingen van de SBF120 en een groep van grote Europese kapitalisaties.

Via stemrecht en dialoog nemen wij actief deel aan de verbetering van de praktijken in de ondernemingen waarin wij beleggen.

De toepassing van de oriëntaties van de ESMA

De “Orientations sur les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM” (Richtsnoeren voor beursgenoteerde fondsen en andere vraagstukken rond ICBE’s) die door de ESMA werden gepubliceerd op 12 december 2012 en van kracht werden op 18 februari 2013.

Hieronder vindt u het beleid dat van toepassing is op ICBE’s die onderworpen zijn aan deze Richtsnoeren inzake financiële waarborgen.