Gebruiksvoorwaarden van Amundi.be

Gelieve deze voorwaarden aandachtig door te lezen.

Door de website van Amundi te raadplegen, wordt u geacht de onderstaande voorwaarden te aanvaarden. Indien u deze voorwaarden niet aanvaardt, gelieve u dan niet op de website of op enige pagina ervan te begeven.

Deze website van Amundi en de inhoud ervan worden geregeld door en geïnterpreteerd overeenkomstig het Franse recht. Alleen de Franse rechtbanken zijn bevoegd voor eventuele geschillen die eruit zouden voortvloeien of er betrekking op zouden hebben.

Juridische informatie betreffende de onderneming
U bevindt zich momenteel op de Franse website van Amundi, een naamloze vennootschap met een kapitaal van 596 262 615 euro en met maatschappelijke zetel 91-93, boulevard Pasteur, 75015 PARIS, geregistreerd onder Siren nr. 437 574 452 RCS Paris. Amundi is een vermogensbeheerder die erkend is door de Franse “Autorité des Marchés Financiers” onder het nummer GP 04000036.

De directeur van de publicatie is dhr. Bernard De Wit.

De beheerder van deze website is PROGICA S.A.S. - 91-93, Boulevard Pasteur 75015 Paris - FRANCE - Tel. 01 57 72 74 10.

Louter ter informatie
De informatie op deze website is niet bedoeld voor distributie of gebruik door personen of entiteiten in een land of rechtsgebied waar deze verspreiding of dit gebruik in strijd zou zijn met de wettelijke of reglementaire bepalingen of die Amundi of zijn verbonden vennootschappen zou verplichten om zich te schikken naar registratieverplichtingen in deze landen. Het is mogelijk dat niet alle producten of diensten geregistreerd of toegelaten zijn in alle landen of beschikbaar voor alle klanten. De gegevens en informatie op deze website worden louter ter informatie verschaft. Geen enkele informatie op de website vormt een aanbod of verzoek door enig lid van de groep CREDIT AGRICOLE om een advies of beleggingsdienst te verlenen of om financiële instrumenten aan te kopen of te verkopen.

Beperkte toegang

Deze website is niet bestemd voor en richt zich niet tot personen die onderworpen zouden zijn aan wetten of reglementeringen die de publicatie of toegang tot de informatie op deze website zouden verbieden.

In ieder geval is het voor personen die onderworpen zijn aan beperkingen die de publicatie van of de toegang tot de informatie op deze website verbieden, onder wie onderdanen en burgers van de Verenigde Staten van Amerika en “U.S. Persons”, verboden om de informatie op deze website te raadplegen. Zij worden verzocht de website te verlaten.

Met de uitdrukking “U.S. Person” wordt bedoeld: (a) elke natuurlijke persoon met verblijfplaats in de Verenigde Staten van Amerika; (b) elke entiteit of vennootschap die georganiseerd of geregistreerd is overeenkomstig de Amerikaanse reglementering, (c) elke successie (of “trust”) waarvan de uitvoerder of beheerder een U.S. Person is; (d) elke fiduciaire waarvan een van de accountants een “U.S. Person” is; (e) elk agentschap of bijkantoor van een niet-Amerikaanse entiteit gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika; (f) elke niet-discretionair beheerde rekening (andere dan een successie of fiduciaire) door een financieel tussenpersoon of een andere bevoegde vertegenwoordiger, opgericht in of (in het geval van een natuurlijke persoon) met verblijfplaats in de Verenigde Staten van Amerika; (g) elke rekening die op een discretionaire manier wordt beheerd (andere dan een successie of fiduciaire) door een financieel tussenpersoon of een andere bevoegde vertegenwoordiger, opgericht in of (in het geval van een natuurlijke persoon) met verblijfplaats in de Verenigde Staten van Amerika; en (h) elke entiteit of vennootschap die (i) georganiseerd of opgericht is volgens de wetten van een ander land dan de Verenigde Staten van Amerika en (ii) opgericht werd door een U.S. Person met als voornaamste doel te beleggen in effecten die niet geregistreerd zijn onder het stelsel van de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, tenzij deze georganiseerd of geregistreerd is door “Geaccrediteerde Beleggers” (overeenkomstig de definitie van de term in “Regel 501 (a)” van de Act van 1933, zoals gewijzigd) andere dan natuurlijke personen, successies of trusts.

Indien u afkomstig bent van een land waarvoor een specifieke website bestaat, dan wordt u verzocht de website voor uw land te raadplegen.

U bent als enige verantwoordelijk voor de keuze van uw land van nationaliteit of verblijf en bijgevolg voor de keuze van de website die bestemd is voor uw land. U bevestigt door het raadplegen van de website van uw land dat deze keuze conform is met de wetten en reglementeringen die van toepassing zijn in uw land van nationaliteit of verblijf of dat u dit onder uw eigen verantwoordelijk doet.

Prestaties
Prestaties uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De inkomsten uit beleggingen kunnen schommelen. De prijs of de waarde van de beleggingen waarop de rapporten rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben, kan stijgen of dalen ten nadele van de beleggers. Noch Amundi, zijn adviseurs, verbonden vennootschappen, noch de auteurs van deze website kunnen aansprakelijk worden gesteld in geval van rechtstreeks of onrechtstreeks verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website.

Afwezigheid van garanties
De gegevens op deze website worden verstrekt op de erbij vermelde datum en “in de staat waarin ze zich bevinden”. Amundi geeft geen enkele uitdrukkelijke of impliciete waarborg voor de juistheid, betrouwbaarheid of het volledige karakter van de informatie op deze website en verwerpt uitdrukkelijk elke geschiktheidsgarantie van de website voor een bepaald gebruiksdoel. De gegevens zijn gebaseerd op informatie die wij als betrouwbaar beschouwen, maar wij garanderen niet dat ze juist, volledig, geldig of pertinent is en ze mogen niet als dusdanig worden beschouwd voor welk doel dan ook.

Inhoud van de gegevens met betrekking tot de markt
LDe gegevens en informatie op deze website kunnen worden verstrekt door informatieverstrekkers op grond van een toestemming hetzij aan Amundi, hetzij aan groep CREDIT AGRICOLE.

Vertrouwelijkheid – Gegevens met een persoonlijk karakter

Amundi bewaart de vertrouwelijkheid van alle persoonlijke informatie die zou worden verkregen via onze website (met name informatie die u zou meedelen ter attentie van human resources) en dit overeenkomstig alle van kracht zijnde wetten en reglementeringen.

Amundi behoudt zich evenwel het recht voor persoonlijke informatie die het over u verzamelde, evenals technische informatie of gegevens over uw internetgedrag, zoals het type browser, het internetprotocoladres, de bezochte pagina’s en de gemiddelde tijd die u doorbracht op deze website, met het oog op beheer en verwerking van uw beleggingen en alle andere verbonden activiteiten.

Amundi kan deze informatie meedelen aan zijn agenten en dienstverleners en delen met andere vennootschappen van groep CREDIT AGRICOLE, met de bedoeling u informatie toe te sturen over hun producten en diensten. Indien u deze informatie niet wenst te ontvangen, gelieve dit dan mee te delen in een schrijven naar het volgende adres: Amundi – Cellule Internet – 91-93, boulevard Pasteur – 75730 PARIS Cedex 15.

Deze website werd aangegeven bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) in toepassing van de bepalingen van de gewijzigde wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, betreffende informatica, bestanden en vrijheden. De persoonlijke gegevens die via deze website worden verzameld, zijn bestemd voor bewaring door Amundi en worden niet doorgegeven aan derden, behoudens zoals hierboven vermeld. U hebt het recht de u betreffende gegevens te raadplegen, te wijzigen, te verbeteren of te wissen. Om dit recht te doen gelden, kunt u per mail terecht bij de beheerder van de site (webmaster@amundi.com) of per post op het volgende adres: Amundi - Cellule Internet - 91-93, boulevard Pasteur - 75730 PARIS Cedex 15.

Veiligheid
De gebruikers van deze website stemmen er uitdrukkelijk mee in dat het internet geen veilig communicatiemiddel is en dat ze het internet gebruiken op hun eigen risico. Amundi kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of schade die zouden voortvloeien. Noch Amundi, noch een van zijn verbonden vennootschappen, bestuurders, managers of medewerkers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade als gevolg van een panne of onderbreking van deze website, of van een fout, weglating, onderbreking, stopzetting, gebrek, vertraging in exploitatie of transmissie, een computervirus, een panne van de communicatielijn of een wijziging of een gebruik van opnames, zelfs als de omstandigheden die deze gebeurtenis veroorzaken onder de controle vallen van CREDIT AGRICOLE of van een leverancier die softwarediensten of bijstand verstrekt. Noch CREDIT AGRICOLE en zijn verbonden vennootschappen, noch een andere partij kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade, zelfs als CREDIT AGRICOLE of een andere partij werd ingelicht over de mogelijkheid van dergelijke schade.

Gebruik van de website

De informatie op deze website is bedoeld om u te informeren door u informatie te verstrekken aanvullend bij de documentatie over de beoogde belegging.

Intekenen op een belegging mag alleen gebeuren op basis van de documentatie die voorafgaandelijk aan de intekening wordt bezorgd aan de inschrijvers of die op eenvoudig verzoek beschikbaar is in alle kantoren van de partnernetwerken van Amundi of bevoegde verdelers.

Elk opzettelijk verkeerdelijk gebruik van een onderdeel van de website van Amundi (met inbegrip van piraterij, het binnenbrengen van virussen, verstoring, buitensporig of onwettig gebruik) is uitdrukkelijk verboden. Bepaalde informatie op de website is beschermd met een paswoord dat alleen gebruikt kan worden door professionele beleggers die dit paswoord ontvingen van Amundi. Amundi behoudt zich het recht voor uw paswoord in te trekken naar eigen goeddunken en om de juridische autoriteiten in te lichten in geval van opzettelijk misbruik.

Amundi behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen na kennisgeving (via e-mail of een bericht op de website). Amundi kan uw toegang op elk moment en zonder aansprakelijkheid beëindigen door u via de passende middelen in kennis te stellen indien u een van de bovenstaande voorwaarden zou schenden.

Gebruik van de links
U logt in op de website of verlaat de website via een link op de website en raadpleegt een inhoud die niet verschaft wordt door Amundi op uw eigen risico. Amundi staat niet in voor de ontwikkeling, de controle van de juistheid of de verbetering van de gegevens onder een link. Amundi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verliezen als gevolg van vertragingen, gebreken of weglatingen in de diensten, de informatie of andere inhoud van de website, reëel, vermeend, indirect of punitief. Amundi geeft geen enkele garantie, doet geen enkele verklaring en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een inhoud die elektronisch wordt verstrekt door een derde, met inbegrip van de juistheid, het voorwerp, de kwaliteit of het opportune karakter van een elektronische inhoud.

Witwassen van kapitaal
Overeenkomstig de reglementering betreffende het witwassen van kapitaal en andere reglementeringen, is bij elke belegging die u doet een identificatiedocumentatie vereist.

Eigendom van de website, auteursrechten (copyrights) en merken

Amundi bezit de auteursrechten (copyrights) op alle werken die verschijnen op de website, met name de afbeeldingen, teksten, de iconografische voorstellingen en de documenten die kunnen worden geëxporteerd van deze website, evenals de software die geïntegreerd is in deze website.

De reproductie of weergave van deze website of een deel ervan, met welke middelen ook, is bijgevolg strikt verboden zonder het voorafgaande en schriftelijke akkoord van Amundi.

U kunt pagina’s en/of delen van de website van Amundi wel exporteren of afdrukken op papier voor uw persoonlijk gebruik, onder voorbehoud dat u de vermeldingen betreffende de auteursrechten of de intellectuele eigendomsrechten niet verwijdert.

De export of elke andere vorm van kopie van de software of de inhoud van de website van Amundi verstrekt u geen enkel recht met betrekking tot de software of de inhoud en u mag deze website niet reproduceren (geheel of gedeeltelijk), doorgeven (via elektronische of andere weg), wijzigen of gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden, noch links creëren naar de site zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Amundi.

De naam “Amundi” is een gedeponeerd handelsmerk van Amundi. Reproductie, verwijdering, hergebruik of wijziging op welke wijze ook van de onderscheidende tekens op de pagina’s van deze website zijn verboden.

©2016 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De hier verstrekte informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn verstrekkers van content; (2) mag niet worden gereproduceerd of verspreid; en (3) is niet gegarandeerd juist, volledig of actueel. Noch Morningstar, noch zijn verstrekkers van content kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies naar aanleiding van het gebruik van deze informatie Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstige prestaties.